werfperiode

2013 - 2017

opdrachtgever

Kerkfabriek St.-Monulfus en Gondulfus, Kaulille

project

studie, restauratie, technieken, herbestemming bibliotheek, schilderwerken, restauratie orgel

 

Dossier door eigen medewerkers opgesteld betreft kunsthistorisch, archivalisch en stratigrafisch onderzoek als voorbereiding van een restauratiedossier. Dit gebeurt in nauw overleg met de opdrachtgever en de premieverlenende overheid, agentschap Onroerend Erfgoed. Faseringsgewijze opbouw:

- bepaling van de omvang van de opdracht, timing restauratietraject
- archivalisch en stratigrafisch onderzoek
- diagnose en voorstel tot aanpak
- overleg met de opdrachtgever over de principes van aanpak en toetsing van het budget
- overleg met de bevoegde instanties
- opmaak van het uitvoeringsdossier

Na goedkeuring van de toelage en machtiging tot uitvoering volgt de aanbesteding volgens de procedure van openbare aanbesteding. Deze procedure wordt voor de kerkfabriek door SPECTRUM bvba voorbereid en opgevolgd. SPECTRUM bvba begeleidt en superviseert de uitvoering van de werken van de verschillende aannemer, zowel op technisch als op administratief vlak.

Een studie van de KU Leuven (afdeling Geografie en Toerisme) geeft aan dat los van het religieuze aspect circa 70 % van de bevolking zich emotioneel betrokken voelt bij de kerk in zijn of haar buurt! Daartegenover staat dat slechts 6% wekelijks een kerkdíenst volgt, maar 45% geeft aan voor sociale en familiale gelegenheden wel naar de kerk te gaan. Participatiemomenten zijn dus cruciaal bi1 het starten van een kerkenbeleidsplan. Danckers gaf ook aan dat er tussen de traditionele parochiekerk met de kerkfabriek als enige beheerder en de volledige herbestemming nog vele mogelijkheden zijn. Contracten voor medegebruik en nevenbestemming (gedeeld in tijd of in ruimte) scheppen daarbij duidelijkheid over de verantwoordelijkheden. Een mooi voorbeeld is de Sint-Monulfus en -Gondulfuskerk in Kaulille waar de gemeente in een zijbeuk een bibliotheek inrichtte.